- Partija rada - http://www.partijarada.org/partijarada -

Ciljna okupljanja

kamp_01 [1]  Predstavnici nekoliko revolucionarnih organizacija su se okupili u kampu na teritoriji BiH, kako bi razmenili svoja iskustva u klasnoj borbi. Naš klasni protivnik odavno nastupa jedinstveno u borbi protiv naroda svijeta i svih potlačenih. Zadatak revolucionarnih organizacija je da sarađuju u klasnoj borbi putem iskazivanja solidarnosti sa borbom pojedinih naroda i organizacija, kao i građenjem akcionog jedinstva na svim potencijalnim tačkama otpora imperijalizmu.

  Bosna je odabrana za zajedničko okupljanje, jer su protivrečnosti u tom društvu dostigle takav stepen, da je izvjesno da će klasni sukobi samo dobijati na žestini. Posebno treba uzeti u obzir da je prisustvo vojne sile imperijalizma sve naglašenije, kao i njihova spremnost da silom brani svoje pozicije i razne marionetske strukture po BiH.

   Za internacionalističku solidarnost!

   Za zajednički front otpora imperijalizmu!

kamp 05
[2]
kamp 06
[3]
kamp 04
[4]
kamp 02
[5]
kamp 03
[6]
kamp 07
[7]
[8] »