Dobro je!

  "Na početku rata smo gubili protiv Njemaca, protiv ustaša, protiv domobrana, protiv Talijana, protiv četnika, protiv svih mogućih formacija. Nijesmo bili prekaljeni. Kada smo se prekalili, ovi naši čobani, polupismeni i nepismeni, tukli su ih kao stoku.“
  – Vlado Dapčević

  Uspon svakog revolucionarnog pokreta praćen je decenijskom borbom da taj pokret uhvati korene, da izdrži najsurovije udare režima i ne poklekne. Onog trenutka kada se pokret, ma koliko veliki bio, poveže sa masama, neminovno će akumulirati takvu snagu da ga je skoro više nemoguće poraziti. Njegove bitke tada nisu više samo izraz brojčanog odnosa snage, materijalnih i vojnih mogućnosti, nego prvenstveno zavise od uspostavljenog odnosa pokreta i masa, odnosno koliko je pokret izraz stvarnih klasnih težnji tih masa.

  Bijeda ljevice na evropskom tlu u drugoj polovini XX vijeka je bila posljedica potpune njene idejne kapitulacije pred klasnim protivnikom, višedecenijskog potkupljivanja kojima je bila izložena radnička klasa Evrope i privilegovanog položaja u odnosu na proletere ostalih zemalja. No, taj period je za nama i to je dobro za neko novo buđenje revolucionarnog pokreta i na prostoru Evrope.

  Da bi taj pokret ponovo uhvatio korene, moraju se afirmisati one vrijednosti u pokretu zagovarane od RAF, Crvenih brigada i drugih militantih grupa koje sedamdestih godina nisu mogle dati rezultate iz više razloga. Prije svega što su te revolucionarne grupe ostale izolovane i nedovoljno povezane sa radničkom klasom, što metod borbe nije bio primjeren trenutku i što je njihovo “revolucionisanje” radničke klase nailazilo na otpor u toj istoj radničkoj klasi, zbog već navedenih tendencija malograđanizacije te klase. Ali se ta situacija sada mijenja.

  Primjeri kurdskog, turskog, filipinskog, indijskog, peruanskog i meksičkog pokreta su vrlo poučni… Svi ovi pokreti su nastali iz organizacija koji su bile u dubokoj ilegali i sa izgrađenom svijesti o neminovnosti oružene borbe s ciljem poraza diktature kapitala i vodila se uspješna antiimperijalistička borba. Cijena opstanka je bila orgromna, sa stotinama i hiljadama žrtava. Sve ove organizacije su proglašavane terorističkim od strane režima i nemilosrdno proganjane, dok su idejni napadi najviše dolazili upravo iz redova onih koji su se deklarisali ljevicom, legalno djelujući u okviru tih kapitalističkih sistema, proglašavajući ove pokrete avanturističkim, sektaškim, itd…No, i to je za nama i ovi pokreti su danas autentični izrazi težnji tih naroda za slobodom.

  Posle decenijske dominacije revizionizma i reformizma u ljevičarskom pokretu na Balkanu, pa čak i njegovim inficiranjem nacionalizmom, opšteg brloga u kome se nalazio, uočavaju se prva nastojanja da se ide ka revolucionarnoj poziciji. Ta tendencija je već uočena u pojedinim gupama i sve bojnijim istupima pojedinaca; ta tendencija je posljedica unutrašnje spoznje koja počinje da se širi ljevičarskim spektrom – od antifa, feminsitičkih do m-l i anarho grupa, kao posljedica krize koja se produbljuje, fašizacije društava, kao saznanja da gore navedeni revolucionarni pokreti sa svojom metodom borbe i putem kojim idu nailaze na sve veću podršku masa.

  Svijest da je u Grčkoj Siriza izdala interese masa; svijest da u Bosni nije prostojao revolucionarni subjekat koji bi iskoristio nazadovoljstvo masa; svijest o zajedničkom položaju obespravljenih balkanskih masa i zajedničkom im neprijatelju, svijest da se grupe trebaju povezivati među sobom; svijest da se ne može samo pukim građanskim oblicima protesta išta postići; svijest da treba od sadašnjih sindikata preuzimati vođstvo među nezadovoljnim radnicima; svijest da treba pokrenuti idejnu diferencijaciju u pokretu žena; svijest da treba izgrađivati ilegalne organizacije koje ne isključuju oružanu borbu i svijest da se pokret ne nudi masama da zastupa njihove ciljeve, već ih ostvaruje u zajedničkoj borbi sa masama – počinje da se sve više probija u balkanskom ljevičarskom pokretu. To su neki mali predznaci zauzimanja i nametanja revolucionarne idejne linije i to su neki veliki predznaci pokretanja masa ka Balkanskom pokretu otpora…

  Dobro je!
  Balkanskim pokretom otpora!