INFORMATOR – novembar 2000

I

  Uklanjanje sa vlasti Slobodana Miloševića i početak rušenja režima u Srbiji je od velikog značaja za narod Srbije i celi region:

1.  Nacionalizam je u Srbiji doživeo udarac od koga se neće moći lako oporaviti niti će snage velikosrpskog nacionalizma biti u prilici da sprovede hegemonističku politiku u odnosu na susedne narode.

2.  Ojačale su demokratske snage u Srbiji koje žele da sruše diktatorski okoštali i korumpirani režim, međutim, to neće biti lako izvesti i predstavnici nove vlasti će putem kompromisa sa starim režimom kočiti zavhteve za raadikalnim promenama.

3.  U teškim ekonomskim prilikama, oslobođene straha, narodne mase iniciraju i prve organizovane oblike klasne borbe, a što će omogućiti i jačanje istinskih revolucionarnih snaga. Partija rada je uvek isticala da bez sprovođenja demokratske revolucije nije moguća ni uspešna borba za socijalizam.

4.  Stvoreni su uslovi da Zapad ekonomski i vojno stavi pod kontrolu celi Balkan.

5.  Otvara se perspektiva za objedinjavanje progresivnih snaga na Balkanu za vođenje borbe protiv imperijalizma.


II

  U poslednjim događanjima u Srbiji treba posebno istaći ulogu narodnih masa koje su svojom odlučnošću često išle ispred političkih partija i bez kojih je bilo nemoguće preuzimanje vlasti. Partija rada odaje priznanje svojim članovima i simpatizerima koji su aktivno učestvovali u štrajkovima, demonstracijama i mitinzima širom Srbije, a posebno onim aktivistima koji su učestvovali u napadu na Skupštinu, televiziju i policijske stanice u Beogradu.


III

  Pozivaju se simpatizeri Partije rada, svi oni kojima je stalo do mira, ravnopravnosti i ostvarenja socijalne pravde, da shvate značaj istorijskih zbivanja kroz koja ćemo tek da prođemo, i da pristupe Partiji rada, odnosno, aktivno je pomognu u njenom razvoju.