Kakvu partiju hoćemo?

kakvapartija01  Stvoriti revolucionarnu partiju i revolucionarni pokret je nešto što se dešava u relativno rijetkim trenucima nekog društva. Potrebno je da prođu decenije prije nego što se stvore potrebni uslovi i u masama sazri potreba da se prihvati jedna revolucionarna organizacija koja je spremna na direktni sukob sa klasnim neprijateljem; koja je spremna na obaranje nepravednog i potpuno nehumanog sistema, odnosno koja je spremna za borbu protiv diktature kapitala, ma gdje se ona sprovodila i u ma kakvim oblicima.

  Svijest o potrebi da se odbaci sistem kapitalizma je prisutna i u masama na Balkanu. I ta svijest je sve prisutnija jer su posljedice kapitalizma sve pogubnije. Međutim, ta svijest je još zatrpana raznim naslagama, od nacionalizma, moćno propagandno nametnute neoliberalne ideologije, do religiozne zatucanosti, patrijarhata. To je posljedica i straha snaga koje se protive diktatutri kapitala zbog njegove navodne snage, i koje idu linijom kapitulantstva i reformizma. 

  Naš stav je da sadašnji imperijalizam na prostoru Evrope koristi i fašizam i reformizam kao pogodne oblike svijesti koje se nameću obespravljenim masama. Fašizam, kao staro oprobano sredstvo odbrane diktature kapitala, uvijek kada taj svijet zapadne u narasle protivrječnosti. Ovog puta je to radi zaštite EU od raspada, migranata, terorizma, evropskih vrijednosti itd. Reformizam je potreban da slabi to naraslo klasno nezadovoljstvo u masama i tupi oštricu tog nezadovoljstva kako ih revolucionarne organizacije ne bi povukle na svoju stranu. 

  Naš stav je da su fašizam i reformizam dvije tendencije u službi kapitala – jedna krajnje radikalna sa svojim najreakcionarnijim i najšovinističkijim stavovima, radi očuvanja temelja same diktature kapitala, dok druga krajne popustljiva spram te diktature, kako bi se tupila oštrica nezdovoljstva masa, da ne budu radikalne.

  No, nije potrebno biti samo okrenut protiv fašista i reformista. Jedna revolucionarna partija mora zadobiti povjerenje masa. A povjerenje mase se zadobija samo na jedan način – borbom. Istinskom borbom za interese obespravljenih. Ta borba može imati i treba da ima desetine različitih formi, ali uvijek mora biti u svim tim oblicima borbena, a ne kapitulantska, mobilizatorska a ne statična, optimistična i okrenuta budućnosti a ne bavljenjem prošlošću. Samo borbom na ulici, u akcijama i upornim radom i principijelnom pozicijom, kao hrabrim držanjem pred klasnim neprijateljem, stiče se to povjerenje. 

  Mi želimo jednu takvu partiju koja će biti dio šireg pokreta, prije svega na Balkanu, kao dio Balkanskog pokreta otpora. Sam taj naziv jasno govori da je taj pokret okrenut protiv imperijalizma i porobljavanja balkanskih naroda, kao i protiv marionetskih režima. Jasno je da taj pokret može da se temelji na jedinstvu svih onih koji su obespravljeni – klasno, nacionalno i rodno. No, isto tako smo svjesni da je moguće da mase prihvate u sadašnjem odnosu klasnih snaga i fašističku ideologiju ili religiozni fundamentalizam, pogotovo u formama koje će odgovarati krupnom kapitalu.

  Taj Balkanski pokrtet otpora je faktički već formiran u svijesti masa. Negdje je čak prisutan u praksi kao u Turskoj, gdje se stepen klasne borbe diže svakog dana na viši nivo. Treba samo radikalnim potezima i na prostorima ostalog Balkana otvoriti mogućnost za eskalaciju te energije nezdovoljnih masa koja je već progovorila pobunom u BiH, Grčkoj, a koje je danas toliko prisutna i u nezadovoljstvu albanskih masa i masa u Srbiji. Zato je naš cilj da jačamo taj pokret i slijedimo liniju koju već krče revolucionarne organizacije koje su na višem stupnju klasne borbe.

  Mi želimo partiju koja nije javna za klasnog neprijatelja niti priznaje njegove forme političkog vladanja masama. Partiju koja je otvorena za klice novih oblika odlučivanja i u kojoj su bespoštedna kritika i samokritika osnovni pincipi u njenom razvoju. Partiju koja razvija nove oblike političkog organizovanja i izraz je direktne demokratije, kao i najviših oblika samodisciplinovanog organizovanja…

  Mi ne krijemo naše političke ciljeve – srušiti diktaturu kapitala, odnosno marionetske režime i povesti borbu za oslobađanje balkanskih naroda od imperijalizma.

  Mi ne krijemo naše metode borbe i oni će zavisiti od naše snage, snage klasnog protivnika i uslova u kojima budemo djelovali. Naš cilj je svijet bez kapitala. No, mi smo takođe svjesni da rušenje tog svijeta ne zavisi od nas, nego od širih istorijskih procesa. Naša uloga je da pomognemo uništenju tog nepravednog svijeta.

  Mi ne obećavamo ništa obespravljenim slojevima. Obznanjujemo samo naš opšti cilj za koji se svim srcem borimo i koji je iznad svih ostalih parcijalnih ciljeva, a to je ukidanje privatne svojine.

  Da, to je naš osnovni i krajnji cilj – ukinuti privatnu svojinu! Mi se za to borimo!

  Jedino revolucijom!
  Balkanskim pokretom otpora!