Malograđanska internacionala i moderni fašizam

  Može se reći da je najveća istorijska nepravda u proteklim decenijama na prostorima bivše Jugoslavije to što nije bilo sile koja bi sprovela pravednu odmazdu nad vrhom malograđanskih slojeva i intelektualne elite. Nad tim slojevima koji su i danas prisutni, šepure se, ne kaju se i ne fali im dlaka sa glave. Njima, koji su raspirivali međunacionalnu mržnju i osmišljavali sve te masovne zločine i stradanja naroda. I, ako se vodimo etičkim načelima, to je najveći poraz i sramota za sve ono misleće i humanističko u tim narodima.

  Nakon završetka ratova i potpune restauracije kapitalizma, činilo se da je malograđanskim slojevima otvoren prostor za ostvarenje napretka na društvenoj ljestvici ekonomske i političke moći i približavanje kapitalističkoj klasi kroz projekat neoliberalne EU. Otuda i ogromna podrška ovih slojeva proklamovanom neoliberalnom konceptu i neposrednom angažovanju u političkim partijama. Time se dešava i taj privremeni ideološki preokret malograđanskih slojeva od nacionalizma ka neoliberalizmu, distancirajuci se od “kulturno zaostale, inferiorne i primitivne nacionalisitičke mase”.

  No, iznenada se pojavila snaga koja ima dublju istorijsku dimenziju i koja je počela da ruži i ruši snove savremenog malograđanina. Globalna i temeljna kriza kapitalizma je krenula nemilosrdno da uništava malograđanske slojeve. S jedne strane to uništavanje je posljedica ogromnog skoka razvoja tehnologije, koja čini većinu ovih slojeva suvišnim u savremenom sistemu proizvodnje, dok sa druge strane je to pruzrokovano potrebom kapitalističke klase da spašava sopstvenu vladajuću poziciju, prvenstveno kroz opštu militarizaciju i vođenjem stalnih ratova, a za to su im malograđanski slojevi i njihov “trošak” samo balast. Raznim sitnim kapitalistima, državnim činovnicima, profesorima, ljekarima, advokatima, novinarima itd…, sadašnja kriza kapitalizma ukida “privilegiju” na “dvojnost pozicije” i na taj njihov lažni elitistički sjaj, vršeći proletarizaciju i lumpenproletarizaciju malograđanskih slojeva. I to je najveća zasluga sadašnje krize kapitalizma. Diktatura kapitala ne ostavlja nikakav izbor malograđanskim slojevima, izuzev prihvatanja službe, i to robovske službe, u modernom fašizmu. Moraju postati na prvom mjestu vojnici, samo je pitanje u čijim redovima – proletarijata ili modernih fašista.

  No, i malograđanska internacionala ima nesvakadišnju moć kameleonstva. Želeći po svaku cijenu da sačuva svoj mali život – male privilegije i malu sigurnost uz svakodnevne uzdahe nad “teškim životom”, malograđanski slojevi ponovo pokušavaju da traže spas uz skute vladajuće klase i trenutno “prevolađujućih vjetrova”. Tako i sada kada su međuimeprijalistički i klasni sukobi dignuti na viši nivo, malograđani su primorani da biraju stranu u tom opštom klasnom sukobu. Da biraju stranu koja im se čini dobitnom. I oni traže svoj “spas” – jedni svojim aktivizmom staju na stranu malobrojne šačice najmoćnije finansijske oligarhije koja želi da uniformiše jedinstveni svijet po svojim pravilima modernog fašizma, drugi bi da stanu uz “tradicionalne fašiste” – trampisti, putinisti, erdoganisti i ostali koji se naglo množe…, dok treći sa simpatijama, ali i bojažljivo, gledaju ka proleterskim masama koji se valjaju svijetom i koji više nemaju šta da izgube.

  Revolucionarni pokret se davno odredio spram malograđanskih slojeva i malograđanske ideologije. To je rak rana na zdravom tkivu eksploatisanih borbenih masa. Nikakva malograđanska internacionala više ne može zaustaviti pobedonosni pokret obespravljenih masa svijeta koji u sve većem broju zauzimaju revolucionarnu poziciju spram diktature kapitala. Na tom putu ovaj pokret će uključivati i masu osiromašenih malograđanskih slojeva, po pravilima i borbenim duhom samog pokreta.

  Uklanjanje malograđanskih slojeva i njihove ideologije, bilo do strane potreba diktature kapitala ili proleterskog pokreta, u interesu je borbe obespravljenih masa svijeta. U interesu rasčišćavanja polja za klasnu bitku. Novu i veliku klasnu bitku!

  Smrt malograđanskom fašizmu!