Osnovni ciljevi

kolaz01  U sadašnjim uslovima opštedruštvene svijesti Partija rada kao svoje osnovne ciljeve postavlja: 

  1. Borba za pobedu proleterske svijesti u masama. 
  Bez uklanjanja nacionalističke, religiozne, patrijarhalne, malograđanske i neoliberalne svijesti i njene zamene proleterskom sviješću najšire masa neće moći da prepoznaju svoje stvarne ciljeve. Bez razvijene klasne svijesti obespravljene mase mogu služiti samo kao sredstvo za ostvarenje najreakcionarnijih ciljeva, odnosno, lako će biti potisnute na periferiju društvenih kretanja, bez prava da ovladaju sredstvima za proizvodnju i aktivno učestvuju u privrednom životu. Time bi se najšire mase dodatno parcijalizovale i još više marginalizovala njihova politička uloga.
Osamosvešćivanje proletarijata i odbrana njegovih istorijskih prava vodi ka povezivanju i objedinjavanju najširih masa na prostoru Balkana. Proletarijat se tako uzdiže na stepen kada je spreman da nastupi kao jedinstvena politička snaga i iz osnova promjeni odnose koji vladaju u društvu. 

  2. Borba za rušenje kapitalističkog sistema. 
  Kapitalistička klasa u balkanskim zmeljma je u potpunoj ekonomskoj i političkoj zavisnosti od multinacionalnog kapitala koji se vodi isključivo sopstvenim interesima; što se zavisnost od imperijalizma, koji je u temeljnoj krizi, direktno reflektuje na razvoj odnosa u regionu; i što kapitalistička klasa ovih zemalja vođena pohlepnim interesima pokušava istorijski prevaziđeni neoliberalni koncept nametnuti kao rješenje problema cjeline – cjelokupnoga društva. 
Društvo pod ovom klasom kapitalista ostaje bremenito strahovitim socijalnim razlikama, neprestalnim povećavanjem stepena eksploatacije, sužavanjem radničkih prava i stalnim siromašenjem masa, divljanjem najprimitivnijih formi kapitalizma, cvjetanjem najreakcionarnijih ideologija i duhovnih sadražaja, kulturnog primitivizma, sveopšte korupcije i kriminala. 

  Borba za demokratizaciju društva i ukazivanje na nesposobnost, zavisnost i pljačkaški karakter kapitalističke klase jačaju poziciju proletarijata i Partije rada u društvu. Jačanjem pozicije proletarijata, Partije rada i antikapitalističkog pokreta stvara se jedinstvena snaga sposobna da sruši kapitalistički sistem. 

  3. Borba za stvaranje jedinstvenog aniimperijalističkog pokreta. 
  Imperijalisti su ekonomski, politicki i vojno stavili Balkan pod svoju kontrolu. 
Interes naroda Balkana je da se oslobode zavisnosti od imperijalizma i time daju svoj doprinos njegovom slamanju u svjetskim okvirima. 
Oslobađanje zavisnosti od imperijalizma je moguće samo stvaranjem pokreta koji će se temeljiti na internacionalističkim principima. 
Partija rada kao svoj cilj postavlja organizovanje političke i oružane borbe za ekonomsko, političko i vojno oslobadjanje od imperijlaizma. 

VODEĆI IDEJNI CILJEVI 
  Vodeći idejni ciljevi Partije rada je borba za ostvarenje komunizma. Ostvarenje društvene zajednice u kojoj će postojati društvena svojina nad sredstvima za proizvodnju i u kojoj će se prevazilaziti ostaci klasnih odnosa. 
Društvena zajednica se temelji na principima:

  1. Cjelokupna društvena sredstva pripadaju društvenoj zajednici. Razvoj i raspodjela društvenih sredstva ne mogu biti prepušteni stihiji pojedinačnih interesa, već se mora zasnivati na opštem interesu svih pripadnika društvene zajednice i izvoditi iz cjelokupnog društvenog saznanja. Ukinutu privatnu svojinu zamenjuje društveno upravljanje nad sredstvima društva: privrednim, javnim, ličnim.

  2. Rad ima za svrhu potvrdu ljudskosti a ne njeno otuđenje. Pravo na rad i pravo da na osnovu rada čovjek zadovoljava osnovne potrebe i razvije svoje generičke sposobnosti, osnovna su prava koja se garantuju i važe u životu zajednice. 

  3. Svako ima pravo na izbor svoje budućnosti. Pravo na znanje, pravo na izbor zanimanja i obaveza društvene zajednice da podstiče i omogućava razvoj stvaralačkih sposobnosti pripadnika zajednice. 

  4. Pravo je zdravih ljudi da žive u odgovarajućem stambenom prostoru i u odgovarajućem prirodnom okruženju. 
Podjednako dostupna zdravstvena zaštita svim pripadnicima zajednice. Stambeni prostor pripada svim pripadnicima zajednice i dostupan je svima. Interes zdravog prirodnog okruženja je vodeći interes u razvoju proizvodnih snaga zajednice. 

  5. Ljudska individualnost se ne ograničava i razvija se u pravcu slobode. 
Priznavanje apsolutne vrijednosti i posebnosti svake individue kao ličnosti osnovno je pravilo u životu društvene zajednice. 
Sistem vlasti u društvenoj zajednici izvire iz osnovnih principa i podređen je njima. Time se ostvaruje mogućnost istinske vladavine proletarijata s krajnjim ciljem dokidanja svih oblika političke vladavine nad čovjekom i ukidanje samog proletarijata kao klase.