Politički stavovi PR

1992 – 1995

  Osnovni uzrok raspada Jugoslavije je pobjeda nacionalizma u vrhovima vladajućeg Saveza komunista Jugoslavije. Koreni tog raspada leže u 1948. godini kada je Jugoslavija prešla sa pozicija proleterskog internacionalizma na pozicije opštejugoslovenskog nacionalizma. Taj opštejugoslovenski nacionalizam, u uslovima malograđanskog društva i jačanja partijskih birokratija po republikama, gubio je taj oreol jugoslovenstva, postajući sve više republički, odnosno stvaran – etnički. Raspadu Jugoslavije u uslovima narasle ekonomske krize je doprineo i spoljnji uticaj velikih sila.

  Rat na prostoru bivše Jugoslavije su započele snage velikosrpskog nacionalizma kao najmoćnije u svakom pogledu: brojčano, materijalno i vojno.

  Jugoslaviju je mogao razoriti samo sukob velikosrpskog i velikorhrvatskog nacionalizma, a što se i dogodilo.

  PR je podržala pravednu borbu hrvatskog naroda u otporu velikosrpskoj agresiji.

  PR je posebno podržala i zalagala se za očuvanje jedinstvene BiH, stajući na stranu borbe bošnjačkog naroda, protiv namjera velikosrpskih i velikohrvatskih nacionalista da je dijele (“Bosna se dijeliti neće, jer se dijeliti ne može!”). Očuvanje jedinstvene BiH je preduslov za ponovno obnavljanje zajednce naroda na novim temeljima.

  PR je pozdravila uspostavljanje mira u Hrvatskoj i BiH i zalagala se za povratak izbjeglica sa područja sa kojih su protjerani.


  1995-2001

  PR je apelovala da se problem Kosova i položaja albanskog naroda mora riješiti pregovorima demokratski izabranih predstavnika srpskog i albanskog naroda. Osuđivala je svako nastojanje velikosrpskih nacionalista da drže Kosovo pod okupacijom i pozdravila pravednu borbu albanskog naroda.

  PR je pozdravila i učestvovala svojim aktivnostima u jačanju snaga u CG koje su se zalagale za odbranu samobitnosti crnogorske nacije i za samostalnost CG.

  PR smatra da je intervencija NATO bila u interesu naroda bivše Jugoslavije, jer je time zaustavljen rat, prekinuto dalje stradanje naroda i slomljena kičma agresivnom militantnom velikosrpskom nacionalizmu.

  PR je podržala i učestvovala u svim akcijama pobune masa i obaranju režima u Beogradu, jer su se time stvorili uslovi za mir na jugoslovenskom prostoru, kao i prostor za optočinjanje klasne, odnosno antiimperijalističke borbe.


  2001- 2017.

  PR je napadala tzv. privatizaciju kao običnu pljačku koja će uništiti ne samo mnoga preduzeća i fabrike, već i uskratiti osnovna prava radništvu i gurnuti ga u još veće siromaštvo i na političku marginu.

  PR formuliše svoje osnovne parole: “Jedino revolucijom”, “Rušiti diktaturu kapitala” , “Mir među narodima – rat među klasama”, “Balkanskim pokretom otpora”.

  PR pozdravlja i učestvuje u svim oblicima klasnog otpora, posebno u pobuni bosanskih masa kao klice prevazilaženja nametnutih nacionalnih podjela. Istovremeno, PR širi stav da bez revolucionarne organizacije oslonjene na široki pokret masa ne može se započeti uspješna klasna i antiimperijalistička borba.

  NATO i zapadni imperijalisti su osnovni neprijatelji balkanskih naroda i svih naroda svijeta, i zato treba svu propagandnu aktivnost usmjeriti protiv okupacije od strane ovih imperijalista. Istovremeno, ne treba dozvoliti da njihovo mjesto zauzmu ruski ili neki drugi imperijalisti. Zato je osnovna parola i aktivnost PR na jačanju ideje o potrebi stvaranja Balkanskog pokreta otpora, pokreta koji će okupljati sve balkanske narode i koji će voditi zajedničku borbu protiv diktature kapitala, oslobađanja od NATO okupacije i svih imperijalista, sa parolom – Balkan balkanskim narodima!

  Stvaraju se uslovi za novi talas klasne borbe na području Balkana i treba voditi borbu protiv svih nastojanja ponovnog raspirivanja međunacionalne mržnje, odnosno podsticanja sukoba među balkanskim narodima.

  PR smatra da su uslovi za obnovu borbenijih revolucionarnih organizacija stvoreni i da treba insistirati na borbi protiv svih snaga koje su prepreka klasnoj borbi protiv diktature kapitala i imperijalista.

  Svijest o slabosti revolucionarnih snaga na području Balkana nije alibi za pristajanje na reformističku i oportunističku liniju. Zato će PR voditi odlučnu borbu protiv dvije linije koje su prisutne na tzv. ljevici na prostoru Balkana – jedna je pod uticajem reformizma i čiji su nosioci u suštini psi na lancu zapadnih imperijalista, i druge koja je inficirana nacionalizmom i čiji su nosioci ekspozitura ruskog imperijalizma.

  Odlučno za slom NATO snaga i zapadnog imperijalizma na Balkanu!

  Odlučno protiv svih ostalih imperijalista!