Rat i revolucija

  Najnoviji rat protiv kurdskog naroda i pokušaj njegovog stavljanja u još teži položaj, proizvod je više složenih, često i protivrječnih uzroka i okolnosti.

Položaj kurdskog naroda se može posmatrati u okviru globalnog položaja mnogih naroda koji su potpali pod ropstvo i nisu uspjeli do danas da dođu do nacionalnog oslobođenja. Prepreka tome je svakako izuzetno složeni položaj u kome se nalazi najmnogobrojniji narod na svijetu, a koji nema svoju državu, odnosno što je podeljen između nekoliko država.

To je ta prva prepreka na putu njegove borbe za nacionalno oslobođenje. Taj položaj kurdskog naroda  u Turskoj, Siriji, Iranu i Iraku dodatno otežava karakter tih režima, a koji su manje ili više reakcionarni.

Još moćnija prepreka je to što je položaj kurdskog naroda i samih država Bliskog Istoka uvjetovan globalnim sukobom imperijalističkih sila. Kurdski narod se trenutno našao u jednoj od samih gorućih tačaka Trećeg  svjetskog rata  koji  uzima sve više maha.

Moć i jedinstvo koju je kurdski oružani pokret izgradio kroz dugotrajnu borbu se danas nalazi na ozbiljnom istorijskom ispitu. Posebno se to odnosi za započetu revoluciju u  Rožavi koja ima istorijski značaj, ne samo za nacionalno oslobođenje kurdskog naroda, nego i za oslobođenje drugih naroda Bliskog Istoka i šire, jer u sebi sadrži klicu novih društvenih odnosa koji svojom univerzalnošću podstiču ostale mase ka svjetskoj revoluciji. Odbrana započetih revolucionarnih procesa u Rožavi ruši osnove svih reakcionarnih režima na Bliskom Istoku. Zato će ovi režimi aktivno i uz prećutnu saglasnost najmoćnijih imperijalista činiti sve da ovaj proces u korjenu sasjeku, po cijeni masakra nad kurdskim narodom.

Zato najnoviju agresiju Turske protiv kurdskog naroda ne treba posmatrati samo kroz imperijalističko potkusurivanje malim narodima i kroz narasle imperijalne ambicije turskog režima, odnosno njegove pokušaje rješavanja unutrašnjih protivrječnosti, već prvenstveno kroz odnos revolucije i kontrarevolucije.

Bez obzira kako će se dalje odvijati događaji,  „revolucionarni duh je već pušten iz boce“. Svjetske potlačene mase su se pokrenule i njihovu borbu više  ništa ne može zaustaviti.

Ispod vidljivog plašta beskompromisne borbe imperijalista za sirovine, teritorije, tehnologije i kontrolu masa, odvija se novi revolucionarni proces protiv kapitalizma, a iskustvo masa stečeno u Rožavi je nesumnjivo snažan podsticaj tom procesu. Najnovije pobune masa npr. u Iraku i Ekvadoru, ponovo pokazuju da je klasna borba majka svih otpora i pobuna i da se kroz nju prevazilaze sve nametnute religijske, nacionalne i druge podjele, koje su ih sputavale u njihovoj borbi. Da sa njome jača i učvršćuje se opšti otpor i izaziva najagresivniju reakciju kapitalističkih režima. A na otvorene agresije protiv revolucije, kakva je i ovaj pohod turske soldateske, treba odgovarati kao nekada u Španiji – internacionalnom solidarnošću.

Dići glas protiv rata i agresije na pojedine narode je obaveza svakog slobodumnog čovjeka.

Biti sa masama gdje one protestuju, traže ili brane svoja prava i sukobljavaju se sa silama kapitalističkih režima je očekivani zadatak svakog klasnog aktiviste.

A voditi organizovanu borbu protiv sila rata i okupacije, za odbranu naroda i pobjedu potlačenih masa životni je izbor svakog revolucionara.

Za nacionalno i socijalno oslobođenje kurdskog naroda!

Za antikolonijalni i antiimperijalistički otpor!

Smrt kapitalizmu!