Stav PR – Mir narodima – rat vladajućim klasama Srbije i Kosova!

  Pravedna borba albanskog naroda za samoopredeljenje i oslobođenje od velikosrpkog terora se vremenom monopolizovala od strane vladajuće klike Kosova. Ovaj pravedni cilj je danas u službi uske klike sluga imperijalista i neprijatelja kosovskih masa.

  Sa druge strane, sluge imperijalista u Beogradu ne odustaju od lokalimperijalnih planova za dominacijom na balkanskim prostorima. To se pre svega ogleda u tvrdoglavom nastojanju režima u Beogradu da ne prizna nezavisnost Kosova, a posredno i da oteža poziciju BiH, Makedonije i Crne Gore. Za te svoje planove koriste sadašnje oblike globalnih sukoba najmoćnijih imperijlanih sila.

  Imperijalističke sile koriste ovu situaciju za ostvarivanje svojih strateških i pljačkaških ciljeva na Balkanu, podstičući sukobe među narodima i vršeći dodatne pritiske i ultimatume marionetskim režimima.

  Albanske, srpke i ostale balkanske mase su u ogromnoj većini za mir i ne žele da ginu za interese pljačkaških klika, kako “domaćih” tako i “stranih”, i neće podržati novi ratni sukob. No, to ne znači da te mase ne mogu biti uvučene u novi ratni vihor sa besprekidnim nizom sukoba.

  Mi smatramo da se jedino organizovanom silom albanskih, srpskih i ostalih balkanskih masa u zajedničkoj borbi može izvojevati sloboda i mir na ovim prostorima.

  Balkanskim pokretom otpora!

  Mi smatramo da nemamo prečeg zadatka od strpljive izgradnje tog revolucionarnog pokreta sastavljenog od obesprvaljenih masa svih balkanskih naroda. Od pokreta koji će silom poraziti tu bandu domaćih kolaboracionista i njihovih stranih mentora. Ne dozvolimo da budemo taoci njihovih pohlepnih interesa!

  Smrt kapitalizmu!

  Jedino revolucijom!


  Paqe ndërmjet popujve – luftë kunder klasave sunduese të Serbisë dhe të Kosovës!

  Lufta e drejtë e popullit shqiptarë për vetëvendosje dhe çlirimi nga terrori konstant i shovenizmit serbomadh,është monopolizuar me kalimin e kohës nga klika qeverisëse e Kosovës. Ky qëllim i drejt sot është duke i shërbyer klikës së ngushtë sunduese, në interes të imperializmit botēror dhe është kundër masave të gjera në Kosovë.

  Nga ana tjetër, shërbetorët e imperialistëve në Beograd, nuk heqin dorë nga planet e tyre gllabruese dhe shoveniste për dominin në Ballkan.Kjo reflektohet kryesisht me përpjekjet kokëforta të regjimit të Beogradit,që nuk e njeh pavarësinë e Kosovës, dhe në mënyrë indirekte e pengon pozitën e Bosnjës dhe Hercegovinës, Maqedonisë dhe Malit të Zi. Për planet e tyre i shfrytëzojn format e tanishme të konflikteve globale të fuqive imperialiste.

  Forcat Imperialiste po e përdorin këtë situatë, për të arritur qëllimet e tyre strategjike dhe grabitqare në Ballkan, duke nxitur konflikte midis kombeve, dhe duke bërë presion e duke dhënë ultimatume regjimeve marionete.

  Masat shqiptare, serbe dhe masat e tjera të Ballkanit,në shumicë janë për paqe dhe nuk duan të vdesin për interesat grabitqare të klikës së brendshme dhe të huaj.Ata nuk do të mbështesin konflikt të ri ushtarak. Por kjo nuk do të thotë se këto masa nuk mund të nxirren në një luftë të re, me një seri konfliktesh të pafundshme.

  Ne besojmë se vetëm forca e organizuar e masave shqiptare, serbe dhe masave të tjera ballkanuke, në një luftë të përbashkët mund të sjellin liri dhe paqe në këtë rajon.

  Lëvizja ballkanike e rezistencës!

  Ne besojmë ,se nuk kemi detyrë më të rëndésishme nga ndërtimi i lëvizjeve revolucionare, të përbëra nga masat dërmuese të të gjithë popujve të Ballkanit. Lëvizje që do ta mposht me forcë këtë brez bashkëpunëtorësh të brendshëm dhe mentorët e tyre të huaj. Le të mos lejojm të jemi peng i interesave të tyre lakmitare!

  Vdekja kapitalizmit!

  Vetëm me Revolucion!