Stav PR – Referendum u Grčkoj

la-fg-greece-bailout-referendum-20150703  Proces propadanja grčkih masa i jačanja klasnog otpora se nastavlja.

  Najnoviji referendum u Grčkoj pokazuje sve veću polarizaciju u masama, ali i nagovještava dublje procese u samoj Evropi i na Balkanu. Grčke mase znaju šta neće i to trenutno ima većinsku podršku – one odbijaju diktat i ucjene međunarodnih lihvara i „disciplinovanje“ grčkog naroda. Dakle, grčke mase neće dalje da siromaše, bez obzira na „obavezu vraćanja dugova“. To je jasno i treba to raspoloženje masa prilikom analize budućih događaja uzeti kao bitnu polaznu činjenicu.

  Ono oko čega se vodi borba i vlada opšta konfuzija je – šta grčke mase hoće, jer ne postoje još jasne idejne podijele koje bi grčko društvo gurnule ka radikalnom zaokretu. No, jasno je, kako vrijeme odmiče, da se polako na grčkoj političkoj sceni pozicioniraju tri bloka. Prvi, i trenutno najjači blok, je svakako taj blok sa parolom – Grčka iznad svega. To je blok okupljen oko vladajuće Sirize i nacionalističkih i fašističkih snaga. Taj blok je suprotstavljen EU i njenom diktatu, ali je istovremeno spreman na saradnju sa EU i sa ostalim imperijalistima kako bi na protivrječnostima imperijalista obezbijedio što povoljniju poziciju za „interese Grčke“.

  Drugi blok političkih snaga je okrenut zapadnim imperijalistima i trenutno je u političkoj defanzivi i sužen mu je manevarski prostor. Te snage direktno zavise od poteza zapadnog imperijalizma i njegovog odmjeravanja snaga sa ruskim imperijalizmom i njegovim pokušajima da iskoristi situaciju za svoje ciljeve.

  Treći politički blok je trenutno najmalobrojniji, ali i najradikalniji. Njega čine pojedine komunističke i revolucioanarne organizacije, kao i anarhisti. Taj blok je okrenut protiv svih imperijalista i zastupa interese najširih grčkih masa sa internacionalističkih pozicija i borbe protiv diktature kapitala. On je jednako uperen protiv diktata EU, svih imperijalista i diktature kapitala. Posebno je okrenut protiv kapitaluntske i izdajničke uloge vladajuće Sirize, s tendencijom da se „dvovlašće“ u Grčkoj dokine.

  PR smatra da se pred grčkim masama i revolucionarnim snagama postavlja samo jedno pitanje – da li su spremni, po cijenu građanskog rata i oružane borbe, ući u sukob sa imperijalistima. I znamo da je to pitanje iluzorno postvljati vladajućoj Sirizi.

  PR će biti svim srcem sa grčkim masama u njihovom otporu EU, svim imperijalistima i diktaturi kapitala.

  PR podržava proces jačanja klasne borbe u Grčkoj i jačanje revolucionarne pozicije u grčkim masama.

  PR će nastaviti da žigoše reformističku politiku svih onih pseudorevolucionarnih snaga, čiji je Siriza tipični predstavnik i čiji je slom od interesa za najšire grčke mase.

  Za Balkanski pokret otpora!