Stav PR – Srbija na udaru

  Talas protesta koji traju u Srbiji, kao i sve veća politička ostrašćenost, sa rastućom dozom iracionalnog, prete da je gurnu u spiralu političke nestabilnosti sa posledicama koje je nemoguće predvideti.

Ova trenutna situacija je sa jedne strane posledica nesposobnosti društva u Srbiji da odlučno raskine sa svojom decenijskom i pogubnom nacionalističkom politikom i da se odrekne svojih lokalimperijalnih težnji.

Ova trenutna situacija je i posledica opšte nesigurnosti, siromašenja i gubitka perspektive u kojoj su se našle najšire mase, koja se najviše ispoljava kroz nezadovoljstvo malograđanskih slojeva.

Ova trenutna situacija je pre svega posledica zaoštrenosti odnosa na širem planu koja vlada među imperijalistima i njihove pripreme za veće obračune i gde je Balkan uvek bio jedno “bure baruta” i koje su imperijlalisti obilato koristili preko leđa balkanskih naroda. Sve to utiče da se zaoštrila borba između marionetskog režima u Srbiji, koji se pretvorio u privatni kriminalni kartel jednog čoveka i njegovog užeg okruženja i opozicije koja želi ograničiti tu apsolutističku vlast koja ima i forme diktature.

Koji stav smatramo da treba zauzeti revolucionarna levica u sadašnjoj situaciji?

  Pre svega treba poći od činjenice da klasna pozicija vlasti i opozicije se ne razlikuje. Zato se njihov sukob ne može smatrati klasnim sukobom. I jedni i drugi su predstavnici nacionalne kompradorske buržoazije, koja je u suštini izgubila i taj atribut “patriotskog”,  spremne da služe interesima imperijalista koji se pokažu najjačim na Balkanu. To se najbolje vidi u činjenici da radništvo, nezaposleni, a ni ostali obespravljeni slojevi u suštini ne podržavaju niti vlast niti opozciju. Oni ne predstavljaju bitan elemenat u tim sukobima. Ni režim ni opozicija ih ne uspevaju privući na svoju stranu, jer oni u praksi sprovode i zalažu se za još žešću diktaturu kapitala koja teži oblicima fašizma.

No, svaka revolucionarna organizacija i pokret mora voditi računa i o protivrečnostima među imperijalistima, velikim i malim u konkretnim okolnostima i šta njihovi sukobi, odnosno porazi mogu značiti za pokret.

Zato smatramo da bi poraz sadašnjeg režima u Srbiji u ovom trenutku bio pozitivan korak ka jačanju klasnih protivrečnosti ne samo u Srbiji nego i na širem planu, i što bi dalo mogućnost za jačanje i dalju radikalizaciju revolucionarne levice.

Iz tih razloga smatramo da sukobe među kompradorskom nacionalnom buržoazijom treba iskoristiti za jačanje svesti u masama da treba voditi odlučnu borbu u dva pravca: za rušenje marionetskih režima i diktature kapitala unutar balkanskih zemalja, kao i za jačanje balkanskog antiimperijalističkog pokreta koji bi se suprotstavio okupaciiji od NATO, ali i potčinjavanju ostalim imperijalistima i multinacionalnom kapitalu.

Smrt slugama imperijalizma!

Smrt diktaturi kapitala!

Smrt fašizmu!

Za zajednicu balkanskih naroda!

Balkanskim pokretom otpora!