Stav PR

  Balkanske zemlje se nalaze u neokolonijalnom ropstvu i pod savremenom okupacijom koju karakterišu: marionetski režimi; dužničko ropstvo koje se svakodnevno jača enormnim iznosima dugova tih zemalja prema svjetskim zelenašima; stalni napadi tih “skakavaca” na prirodne resurse tih zemlja, pri čemu ne biraju sredstva da ih se domognu, otmu i unište; i borbom ali i dogovorima tih svjetskih hijena među sobom oko plijenja koji im je trenutno dat, bez ikakvog otpora, da ga međusobno čereče uz asistenciju vojne okupacione sile.

Režimi balkanskih zemalja ne samo da su podanički, nego imaju i tu opštu zajedničku karakteristiku da su sprega korumpiranih političara, mafije i kapitalističke klase i kao takvi su spremni na okupaciju,  sluganstvo, pljačku naroda ali i na sve veći oblik diktature i prihvatanja modernog fašizma kao oblika vladavine.

  Nepostojanje jakog revolucionarnog subjekta među balkanskim narodima dozvoljava da to nezadovoljstvo masa postane predmet manipulacije i usmjeravanja od onih snaga koji će jedan oblik eksploatacije, pljačke, poniženja i beznađa zamijeniti još žešćim oblicima modernog fašizma, a što je i jedan od ciljeva savremenih okupatora.

U uslovima kada su se mase u svjetskim okvirima pokrenule i kreću da se bune i protiv marionetskih režima balkanskih zemalja, jedna revolucionarna organizacija mora imati svoj stav u vezi tih pokreta masa i mi ga iznosimo.

Naš cilj je Balkanski pokret optora. Pokret koji će okupiti sve najbolje i najborbenije predstavnike potlačenih balkanskih naroda. Pokret kome će glavni cilj biti jedinstvo ravnopravnih balkanksih naroda u zajedničkoj borbi protiv okupacije i diktature kapitala.

PR poziva na mobilizaciju “svjesnog elementa” tih naroda.

PR poziva na mobilizaciju svih nezadovoljnika i borbenih predstavnika potlačene klase – radnika, seljaka, žena i svih nezaposlenih ili povremeno zaposlenih.

PR poziva na učešće u svim pokretima masa protiv postojećih režima i borbu za jačanje klasne svijesti i klasnog otpora u tim masama.

PR poziva najborbenije da stupaju u tu borbu pod bilo kojom zastavom se trenutno nalazili s ciljem jačanja opšteg pokreta otpora diktaturi kapitala i okupaciji. Da odlučno stupaju u proteste i demonstracije, štrajkove, blokade i uništavaju simbole klasnog neprijatelja. S osnovnim ciljem rušenja samih osnova na kojima počivaju sadašanji sitemi i pod zaštitom imperijalista, multinacionalnog kapitala i njihove vojne sile. S revolucionarnim ciljem ponovnog preuzimanja sredstava za proizvodnju – fabrika, banaka, rudnog i prirodnog bogatsva i uspostavljanje vlasti narodnih masa.

PR poziva na zbijanje redova i odlučno odstranjivanje iz redova svih onih koji zagovaraju pregovore i dogovore sa vladajućom klasom – na prihvatanje pravila i djelovanje pod zakonitostima koje diktira vladajuća klasa.

PR poziva na mobilizaciju i aktivnu pripremu za nastupajuće izazove i borbu koje čekaju balkanske narode.

Za jedinstvenu silu balkanskih naroda!

Balkanskim pokretom otpora!