Stav PR/QËNDRIMI I PP-së – Beda balkanskih podanika/MJERIMI I TË NËNSHTRUARVE TË BALLKANIT

Najnoviji odlazak balkanskih vazala iz Srbije i Kosova u Vašington, da se u ime naroda Srbije i Kosova klanjaju volji imperijalnih pljačkaša i zlikovaca i da potpisuju neke dodatne oblike zavisnosti, najbolje govori u kakvom su položaju nalaze balkanski narodi. Beda balkanskih vazala je izraz ropske svesti vladajuće klike “malih naroda” da se priklanjaju jačem, da bi opstali na vlasti, proglašavajući da sve to rade u opštem nacionalnom interesu.

Partija rada je svim srcem bila na strani pravedne borbe albanskog naroda na Kosovu za svoje nacionalno oslobođenje od terora velikosrpskog režima. No, Partija rada u sadašnjim okolnostima je svim srcem protiv podaničkih režima u Beogradu i Prištini, koji, mašući nacionalnim barjacima i stalnim pričama o nekom boljem životu, omogućuju novi oblik pljačke i ropstva. To ropstvo se odvija kroz zajednički pljačkaški poduhvat imperijalista, multinacionalnog kapitala i domaće marionetske klike.

Partija rada je danas svim srcem na strani srbijanskih i albanskih masa da ne dozvole da budu uvučene u pljačkašku trgovinu vladajućih klika i agresivne regionalne planove imperijalističkih okupatora.

Partija rada je uvijek bila za zajedničku borbu obespravljenih masa kako u Srbiji, Kosovu tako i na Balkanu. Nikakvi sporazumi, potpisi na papirima, niti savezi mogu sprečiti istorijski hod masa u svojoj borbi za slobodu.

Balkanskim pokretom otpora!


Vajtja më e re e vasalëve të Ballkanit nga Serbia dhe Kosova në Uashington, që në emër të Serbisë dhe të Kosovës t’i përulen vullnetit të plaçkitësve dhe kriminelëve imperialistë dhe që të nënshkruajnë disa forma shtesë të pavarësisë, më së miri tregon për pozitën e popujve të Ballkanit. Mjerimi i vasalëve të Ballkanit është shprehje e vetëdijës së robit të klikës në pushtet të “popujve të vogla” e cila përkulet përpara më të fortit, për të vazhduar në pushtet, duke shpallur që të gjitha ato i bëjnë për interes kombëtar. Partia e Punës me gjithë zemër ka qenë në anën e luftës së drejtë të popullit shqiptar në Kosovë për çlirimin e tyre kombëtar nga terrori i regjimit të Serbisë së Madhe. Megjithatë, Partia e Punës në rrethana të tanishme është, po ashtu me gjithë zemër, kundër regjimeve të të nënshtruarve në Beograd dhe në Prishtinë, të cilët duke i valëvitur bajraqet kombëtare dhe me histori të vazhdimshme për një jetë më të mirë, mundësojnë formë të re të plaçkitjes dhe të robërisë. Ajo robëri zhvillohet nëpërmjet ndërhyrjes së përbashkët plaçkitëse të imperialistëve, të kapitalit multinacional dhe klikës marionetë të vendit.

Partia e Punës sot me gjithë zemër është në anën e masave serbe dhe ato shqiptare që të mos lejojnë t’i tërheqin në tregti plaçkitëse të klikave në pushtet dhe në planet e dhunshme të okupatorëve imperialistë në rajon.

Partia e Punës gjithmonë ka qenë për luftën e përbashkët të masave të cilave u janë hequr të drejtat, si në Serbi, në Kosovë, ashtu edhe në Ballkan. Asnjë marrëveshje, nënshkrim në letër dhe asnjë lidhje nuk mund ta pengojnë rrugëtimin historik të masave në luftën e tyre për liri.

Me Lëvizjen e Rezistencës të Ballkanit!

Stav PR – Mir narodima – rat vladajućim klasama Srbije i Kosova!

  Pravedna borba albanskog naroda za samoopredeljenje i oslobođenje od velikosrpkog terora se vremenom monopolizovala od strane vladajuće klike Kosova. Ovaj pravedni cilj je danas u službi uske klike sluga imperijalista i neprijatelja kosovskih masa.

  Sa druge strane, sluge imperijalista u Beogradu ne odustaju od lokalimperijalnih planova za dominacijom na balkanskim prostorima. To se pre svega ogleda u tvrdoglavom nastojanju režima u Beogradu da ne prizna nezavisnost Kosova, a posredno i da oteža poziciju BiH, Makedonije i Crne Gore. Za te svoje planove koriste sadašnje oblike globalnih sukoba najmoćnijih imperijlanih sila.

Continue Reading

Qëndrimi i PP-së / Stav PR – Kosova dhe rrethana të reja / Kosovo i nove okolnosti

prishtine01  Lufta e masave shqiptare për çlirim kombëtar para dy dekadash shqyrtohej në kontekst të çlirimit të Kosovës nga pushteti i regjimit të Beogradit dhe të krijimit të Kosovës së pavarur. Ky këndvështrim sot u bë i ngushtë dhe nuk e përfshin thelbin e problemit të masave shqiptare. Kjo luftë merr një përmbajtje të re dhe bëhet më e përgjithshme dhe më e gjerë. Nuk matet më vetëm me shkallën e rrezikut nga Serbia, as me shkallën e pranimit të deritanishëm të Kosovës si shtet dhe formimit të institucioneve shtetërore të saj. Sot kjo luftë ka kuptim dhe mundësitë të ralizohet deri në fund, nëse në të përfshihet edhe lufta për çlirim social të shqiptarëve, serbëve dhe të popujve të tjerë në Kosovë, nëpërmjet çlirimit të tyre social nga diktatura e kapitalit, dhe para se të gjithash, nga robërimi i plotë neokolonial në të cilin Kosova gjendet sot.

Continue Reading

Qëndrimi i PP-së – Kosova

boro_i_ramiz  “Çështja e Kosovës”, “nyja e Kosovës”, “urrejtje shumëshekullore”, “konflikti i popujve” – sado që nazistët vendas përpiqeshin ta shpjegojnë këtë seri ngjarjesh e cila e ka shkaktuar gjendjen aktuale në Kosovë, nuk ia dolën. “Zgjidhja e problemit të Kosovës” për to është dëtyrë e pazgjidhshme, se ky “problem” është një ndër çështjet kryesore kombëtare jo vetëm për Serbinë, por edhe për tërë Ballkanin. Situatën e vështirëson edhe prania e forcës së huaj pushtuese- paktit NATO. Kosova sot është një ndër shtetet më të varfër dhe më të pazhvilluar në Evropë, ku më shumë se gjysma e populatës jeton nën kufirin e varfërisë. Privatizimi e ka përkeqësuar gjendjen e përgjithshme dhe sipas kësaj, Kosova ndodhet në një situatë shumë të ngjashme me entitetet e tjera të Ballkanit. Kosova nuk ka lëvizje të organizuar të së majtës e cila do të kundërshtojë klasën shfrytëzuese vendase, të pasurve shqiptarë dhe pushtuesve të huaj NATO. Kosova sot është pengesa për shumicën e organizatave politike në Serbi, bile edhe për to nominale “të së majtës” dhe “revoluconare”. Disa parti komuniste në Serbi kanë marrë qëndrime të ngjashme shoviniste, duke kërkuar “kthimin e Kosovës selisë së Serbisë”. Këto qëndrime janë pasoja të pashmangshme të kultivimit të nacionalizmit në këto organizata, dhe ky problem shumicën prej tyre e ndjek nga vetë themelimi.

  Do të paraqesim qëndrimet të cilat Partia e Punës (në tekstin e mëtejmë: PP) i ka paraqitur që gjatë konflikteve ushtarake në Kosovë.

Continue Reading

COMMUNIQUE No. 11 (shqip)

  Acarimi i perplasjeve ne Kosove eshte fakt edhe nje here tjeter qe nacionalizmi dhe e keqja nacionale jo vetem qe sjellin dhimbje dhe vuajtje per kombet e tjere, por jane gjithashtu nje pengese per kombin e vet per te arritur lirine dhe begatine e tij. Populli shqiptar ne Kosove, pas vuajtjeve te shkaktuara nga rregjimi i Beogradit, ka mundesi ta cliroje veten nga ai rregjim. Megjithate ky clirim nuk mund te arrihet nepermjet perplasjeve me popullaten serbe qe jeton ne Kosove, por ne radhe te pare nepermjet perpjekjeve per te ndertuar nje Kosove te lire e te begate se bashku me popullaten serbe.

  Beogradi, pavaresisht se kush ka qene ne fuqi, ka mbajtur nje qendrim tejet reaksionar dhe kolonial ndaj Kosoves, sikur kjo province duhej te qeverisej nga Beogradi, duke i trajtuar shqiptaret si nje komb armiqesor, qytetaret e te cilit considerohen si qytetare te dores se dyte. Edhe pas arrdhjes se forcave te NATO-s ne Kosove, rregjimi ne Beograd e shtyu zgjidhjen e ceshtjes se Kosoves dhe perfitoi nga kontradiktat ndermjet imperialisteve, vetem per ta vene Kosoven prape nen administrimin e tij. Duke perdorur emisaret e tyre ne Parlamentin e Kosoves, nepermjet influences se sherbimeve sekrete, duke penguar krijimin e nje qyteti te bashkuar te Kosovska Mitrovica, dhe duke kerkuar copezimin e Kosoves ne kantone, Beogradi, ne fakt, po perpiqet te ndaloje Kosoven nga arritja e pavaresise.

Continue Reading