Završna rezolucija Treće konferencije ICOR-a

Treća svetska konferencija, novembar 2017

I – Treća svetska konferencija revolucionarne svetske organizacije ICOR, osnovane 2010. godine, održana je ove jeseni 2017. godine u Evropi. Učestvovali su delegati iz 31 organizacije članice iz 28 zemalja, kao i 5 gostujućih delegacija. Ostali delegati nisu mogli prisustvovati zbog reakcionarnih viznih režima i propisa ili represivnih mera u njihovim zemljama.

II – Dnevni red i pravila procedure predloženi od strane Međunarodnog koordinacionog komiteta (ICC) su prihvaćeni uz obostranu saglasnost. Drugarica Monika, iz MLPD-a Nemačka, (glavna koordinatorka  ICOR-a), kao i 4 kontinentalna koordinatora jednoglasno su izabrani u predsedništvo. Konferenciju je veoma dobro organizovao Multilateralni organizacioni kadar, sastavljen od 75 drugarica i drugova iz šest zemalja.

III – Od Druge svetske konferencije ICOR je napredovao u broju članica a posebno u kvalitetu;  sada ima 50 organizacija članica iz 42 zemlje. U sklopu Pakta solidarnosti sa kurdskim narodom i ICOR brigadama u Kobaniju, kampanje ICOR-a povodom stogodišnjice oktobarske revolucije i rada Kontinentalnih koordinacija izgradili su se mnogi novi odnosi. ICOR se razvijao i teži da postane stabilan revolucionarni faktor sa rastućim uticajem i da se dalje razvija u pogledu organizacije kao i u ideološko-političkom smislu. Međusobno poverenje dodatno se produbljivalo; ovo je posebno izraženo u konstruktivnoj proleterskoj kulturi debate, uprkos ostalim ideološko-političkim razlikama. Konferencija je naglasila potrebu svih članica ICOR-a da, kao što je navedeno u Statutu, “moraju sarađivati sa poštovanjem i učiti jedni od drugih u zajedničkoj borbi.”

IV – Rad prvog dana se fokusirao na uvodni govor ICC-a koji je vodila glavna koordinatorka a posle kog je sledila diskusija o ekonomskoj i političkoj situaciji i zadacima Konferencije. Drugog dana održana je intenzivna diskusija o izveštaju o radu ICC-a, koji je unapred predat svim delegatima radi pripreme. Rad ICC-a jednoglasno je prihvaćen kao korak napred, a izveštaj je jednoglasno prihvaćen nakon živahne i delimično kontroverzne diskusije.

Važni rezultati i zaključci su:

1. Sklonost krizama svetskog sistema imperijalizma značajno se produbila. Sve suštinske kontradikcije tog sistema su se intenzivirale. Mi uopšte ne možemo naći načina da govorimo o tome da će se ovaj sistem stabilizovati.

2. Međunarodna situacija je prošla kroz dalekosežne promene. Među imperijalističkim silama došlo je do značajnih promena u odnosima moći. Današnji imperijalistički svet je multipolarni. SAD imperijalizam ostaje da bude najjača imperijalistička velika sila i glavni gospodar rata. Istovremeno se razvijaju i druge imperijalističke sile poput Kine, koje dovode u pitanje dominaciju SAD imperijalizma sa trajnim efektom. Kontradikcije među imperijalistima su se očigledno intenzivirale. Partije i organizacije ICOR-a odlučno i dosledno se protive svim imperijalističkim silama i SAD imperijalizmu kao neprijatelju svih naroda; u imperijalističkim zemljama, oni jasno vide glavnog neprijatelja u vladama tih zemalja.

3. Konferencija je raspravljala o teorijskoj generalizaciji promena u imperijalističkom svetskom sistemu. Jedan od glavnih fokusa bio je kontroverzna rasprava o tezi MLPD-a o stvaranju novih imperijalističkih zemalja. Učesnici su se složili da se ova debata mora nastaviti. Veoma je malo vremena bilo za opširnu debatu o imperijalizmu i njegovom razvoju.

4. U Koreji, Ukrajini, Južno-kineskom moru, Siriji i Bliskom istoku (zapadnoj Aziji) obrazuju se opasne vruće tačke ratova, što odražava intenziviranje odnosa među imperijalistima i ozbiljno ugrožava svetski mir. Konferencija osuđuje agresije SAD imperijalizma i njenih saveznika protiv korejskog, venecuelanskog i kubanskog naroda, Demokratske Narodne Republike Koreje (Severna Koreja), kao i protiv Bolivarske Republike Venecuele i Kube. To ne znači da ICOR smatra ove zemlje socijalističkim ili da se nekritički odnosi prema njima. ICOR će i dalje razvijati debate o procesima u ovim zemljama.

5. Delovi nekih dosadašnjih mirovnih pokreta smatraju Rusiju partnerom saveza ili čak i mirovnom snagom. Konferencija ICOR-a kritikuje i naglašava da je to podrška ruskom imperijalizmu. Konferencija je potvrdila da ICOR mora da napravi jasnu liniju razgraničenja prema socijal-šovinizmu.

6. U Africi – trenutno u Maliju, Nigeru i Burkini-Faso – SAD i francuski imperijalisti svojim vojnim snagama sprovode agresije protiv naroda ovih zemalja. Podržani su od strane belgijskih, nemačkih i holandskih vojnih jedinica koje deluju pod licemernim opravdanjem borbi protiv islamističkih grupa. U stvarnosti njihov je cilj nadmoć i kontinuirana pljačka mineralnih resursa (uglavnom uranijuma).

7. Konferencija se osvrće i na porast broja miliona izbeglica koje su rezultat nestabilne imperijalističke realnosti. Osuđuje se ugnjetavanje izbeglica. Naročito osuđuje sadašnje postupke indijske vlade koja se meša u politiku i poslove susednih zemalja. To za primer ima posledice da su Roxingije, koji su već bili tlačeni od strane Mijanmara, sada proganjani još više.

8. Treća svetska konferencija ICOR-a izražava svoju solidarnost i podršku borbi palestinskog naroda i njegovih revolucionarnih snaga. Osuđuje se cionizam kao predvodnik SAD imperijalizma u region Bliskog istoka kao i njihovi zločini protiv palestinskog naroda.

9. Treća svetska konferencija ICOR-a tvrdi da sto godina nakon Oktobarske revolucije za žene u svetu nema jednakosti, podložne su strašnom patrijarhalnom i socijalnom ugnjetavanju i dvostrukoj eksploataciji. U mnogim zemljama žene se organizuju i podižu glas protiv ubistva žena, silovanja, siromaštva i nepostojanja prava. Žene i muškarci unutar organizacija ICOR-a smatraju borbu za oslobađanje žena kao i svoju borbu i zadatak.

10. Konferencija je potvrdila stav i ulogu ICOR-a u borbi protiv opasnosti globalne ekološke katastrofe. Pomeranje na desno od strane imperijalističkih vlada ima i efekta na pitanje zaštite životne sredine.

11. Reakcionarni karakter imperijalizma postaje sve očigledniji, unutar tako i izvan tih sila. Mnoge vlade sveta napravile su pomak na desno u svojoj politici. Instalirane su otvorene reakcionarne, nacionalističke i profašističke vlade, poput vlade Trampa u SAD-u. Pod izgovorom takozvane “borbe protiv terorizma” fašizacija se širi, rasističke i profašističke, pa čak i fašističke partije postaju sve jače. To je pokušaj imperijalista da zadrže dalju destabilizaciju imperijalističkog sistema i spreče nove krize, a posebno razvoj revolucionarnog pokreta.

12. Treća svetska konferencija ICOR-a veoma ozbiljno uzima u obzir prelazak vlada na desno i jačanje ultra-reakcionara prema fašizmu, i to ne samo zbog tog prelaska već i zbog jačanja desničarske tendencije unutar društvene polarizacije među masama.

13. Međutim, istovremeno, politika imperijalista se susreće sa rastućim nezadovoljstvom širom sveta. Mnoge delegacije izveštavale su o čemernoj borbi industrijskog proletarijata i masovnim borbama veoma nalik ustancima koji već postoje i koji protestvuju protiv imperijalističke opasnosti od rata. Treća svetska konferencija priprema se za neočekivane događaje, previranja, značajnih zalet klasne borbe i velikih borbi naroda za nacionalno oslobođenje, demokratiju i slobodu. Ove borbe će imati u sebi perspektivu socijalizma samo ako postoji značajno jačanje subjektivnih faktora, izgradnje svesti i podizanje nivoa klasne borbe. Sve veći broj ljudi pokreće pitanje društvene alternative na koji se mora pružiti odgovor.

14. Ovakav razvoj dešavanja dovodi do povećanja zahteva, ali i novih mogućnosti za ICOR i njegove organizacije članice. Izgradnja snažnih revolucionarnih marksističko-lenjinističkih partija sa bliskim vezama sa masama pojedinih zemalja i njihovim jedinstvom unutar ICOR-a kao deo razvoja subjektivnog faktora ima najveći prioritet.

15. Konferencija podržava Rožavu i njenu demokratsku vladu. Nedavno je Rakka oslobođena od bandi ubica ISIS-a od strane Sirijskih demokratskih snaga (SDF) pod komandom snaga YPG. Podržavamo kurdski oslobodilački pokret protiv pokušaja imperijalizma da utiče na revolucionarni kurs u Rožavi; mi ćemo nastaviti da održavamo i sprovodimo Pakt solidarnosti između ICOR-a i kurskog oslobodilačkog pokreta.

16. Treća svetska konferencija izražava svoju solidarnost protiv hapšenja i procesa protiv revolucionara partije PML-RC iz Španije od strane imperijalističke španske države, nakon što se partija pridružila borbi kurdskih nacionalnih i demokratskih snaga. Zahtevamo njihovo neposredno oslobađanje.

17. U slučaju kao što je sa španskim revolucionarima iz PML-RC i budućih represija prema drugim revolucionarnim partijama i organizacijama, ICOR će organizovati svetske dane akcije.

18. Takože izražavamo i našu solidarnost i protest protiv suđenja članovima TKP/ML u Minhenu koji je bio usmeren protiv deset socijalista ATIK-a, koji su držani u samici duže od dve i po godine; uhapšeni su po osnovu kontrarevolucionarne saradnje između fašističke turske države i imperijalističke nemačke vlade, kao i četiri druge evropske vlade, isključivo zbog svojih komunističkih ubeđenja.

V – Treća svetska konferencija, uz obostranu saglasnost, usaglasila se na sledeći deset tačaka kao program rada narednih godina do Četvrte svetske konferencije:

1. Ideološko-politička inicijativa za prosvetljenja masa i produbljivanje razumevanja partija i organizacija o pitanjima imperijalizma i njegovog razvoja; objavljivanje tekstova, diskusija na internet prezentacijama, seminari na kontinentalnom i regionalnom nivou.

2. Potvrđivanje odluke ICOR-a o kontinuiranom radu – zajednička implementacija dana borbe i odgovarajuće razmene iskustava; mesečne izveštaje na internet prezentacijama o izgradnji partija i klasnoj borbi u pojedinačnim zemljama; aktivni kontinetalni rad koordinatora; jačanje koordinacije i priprema za stvarnu praktičnu koordinaciju i saradnju; pružanje više pomoći radu ICOR-a, prevođenja, rad u kancelarijama, internet prezentacijama itd. Poboljšavanje kvaliteta internet prezentacije, njene raznolikosti i jezičkih dostupnosti.

3. Inicijativa za organizovanje mladih ljudi u svetu; razmena iskustava i saradnja mladih u ICOR organizacijama; propagiranje revolucionarnih modela iz redova ICOR organizacija. Organizovanje novih međunarodnih brigada gde je to neophodno, i Afrička konferencija mladih.

4. Uvećanje razmena stavova i iskustava o izgradnji partija na kontinentima.

5. Pridobijanje novih organizacija i partija za članstvo u ICOR-u i njihovo uvođenje u principe i metode rada ICOR-a.

6. Inicijativa za antiimperijalistički, antifašistički jedinstveni front posebno u povezivanju snaga protiv preteće opasnosti od rata, skretanja vlada u desno, fašinizacije državnih aparata; rasizam i šovinizam; preteća ekološka katastrofa; za borbu za demokratiju i slobodu, nepokolebljiva solidarnost protiv rastućih represija; podrška borbi radničke klase, borbi za prava žena, antifašističke aktivnosti.

Razgovori, početak praktične saradnje i izgradnje poverenja na svetskom, kontinetalnom, regionalnom i državnom nivou.

7. Jačanje finansijske nezavisnosti; kontinetalni komiteti se moraju truditi da sami finansiraju svoj rad; redovna uplata doprinosa za članstvo i njihovo povećanje; donatorske aktivnosti za ICOR i kreativni finansijski projekti poput turizma, rukotvorina itd.

8. Promocija svetske konferencije seljaka kao međunarodnog sastanka i njeno finansiranje kao, kao i nastavak promocije Međunarodne konferencije rudara, Međunarodne konferencije radnika automobilske industrije i Svetske konferencije žena na selu.

9. Nastavak blagovremenih reakcija ICOR-a rezolucijama o gorućim pitanjima. Ubrzani proces donošenja odluka i potpisa.

10. ICOR se bori za socijalizam. Ova levica, revolucionarna i socijalistička alternative moraju dobiti podršku u čitavom svetu, povećati aktivnosti, ubediti i inspirisati mase u projekat za budućnost!

VI – Partija MLKP Turska-Kurdistan imenovana je za odgovornost izgradnje ICOR-a na Bliskom istoku u bliskoj saradnji sa CCC Azije istovremeno imajući blisku saradnju sa afričkim organizacijama. U toj funkciji MLKP učestvuje kao gost na sastancima ICC-a.

VII – Konferencija je usvojila finansijski izveštaj i, nakon izveštaja revizora, razrešila finansijskog službenika knjigovodstva. Izveštaj je jasno pokazao da se princip finansijske nezavisnosti ostvaruje sve više i više. Međutim, budući zadaci mogu zahtevati ogromne napore i zajedničke finansijske aktivnosti!

VIII – Treća svetska konferencija ukazala je čast drugu Stefanu Engelu koji je, tokom 2016. godine morao da se povuče iz ICC zbog zdravstvenih razloga. Kao dugogodišnji glavni koordinator, on je značajno doprineo načinu rada i usmerenju izgradnje ICOR-a, posebno tokom prve godine rada, ideološko-političkih osnova, praktične saradnje i koordinacije, kao i vizionarstva, principijelnosti i kulturu debate.

IX – Treća svetska konferencija donela je rezolucije o:

 • Solidarnost sa revolucijom u Rožavi!
 • Solidarnost sa otporom protiv Erdoganove diktature!
 • Solidarnost sa Palestinom!
 • Solidarnost sa revolucionarnim borcem Georges Ibrahim Abdullahom!
 • Solidarnost sa političkim zatvorenicima u Maroku!
 • Solidarnost sa tlačenim narodom Katalonije!
 • Solidarnost sa radnicima Irana!
 • Solidarnost sa glavnom koordinatorkom ICOR-a, Monikom Gartner-Engel!
 • Solidarnost sa Rohindža narodom!
 • Borba naroda Venecuele protiv fašizma!
 • Borba protiv imperijalizma i Hindu fašizma – za narodni pokret!
 • Rezolucija povodom pedesete godišnjice ustanka u Naksalbariju
 • Za nezavisnost borbene levice!
 • Za novu paradigmu razvoja!

Konferencija je donela i manje izmene Statuta o izboru kontinetalnih predstavnika u ICC koja ojačava mogućnosti i način rada kao i prava predstavnika.

X – Konferencija je izabrala novi ICC i prateće komisije za reviziju. Drugarica Monika Gartner-Engel, MLPD, Nemačka, izabrana je za glavnu koordinatorku, drug Sandžaj Singhvi, CPI/ML Red Star, Indija, za zamenika glavne koordinarke.

XI – Treću svetsku konferenciju obeležia je kreativna, kritička i samokritična, iskrena i konstruktivna rasprava. Postojala je atmosfera solidarnosti; osećalo se da je uzajamno revolucionarno poverenje značajno poraslo među svim učesnicima.

Sto godina nakom Oktobarske revolucije ICOR će koristiti kao merilo uspeha u svom radu ono što je Lenjin govorio: „Internacionalizam se sastoji od dela, a ne fraza, ne izraza solidarnosti i ne rezolucija.“

Proleteri svih zemalja, ujedinite se!

Proleteri svih zemalja i potlačeni narodi sveta, ujedinite se!

Dole sa imperijalističkim sistemom sveta!

Napred uz ICOR!

Živeo proleterski internacionalizam!

Napred u socijalizam!

http://www.icor.info/2017/closing-resolution-of-the-3rd-icor-world-conference